ALLMÄNNA HYRESVILLKOR

1. Hyresperioden räknas från och med leveransdagen/avhämtningsdagen.

2. Objektet är uthyrarens egendom och hyresmannen förvärvar ej på grund av detta avtal äganderätten därtill.

3. Hyresmannen får icke pantsätta, låna ut, överlåta eller på annat sätt avhända sig egendomen.

4. Det åligger hyresmannen att försäkra hyresobjektet. Hyresmannen överlåter härmed att uthyraren all rätt till från försäkringsbolag utgående skadeersättning.

5. Hyresmannen svarar oavsett egen eller annans vårdslöshet för skada på egendomen utöver vad är att hänföra till normal förslitning. Motsvarande skall gälla vid förlust av egendom.

6. Hyresmannen skall genast underrätta uthyraren om uppkommen skada på hyresobjektet, om eventuella driftstörningar och om varje omständighet (t.ex. stöld eller utmätning) som kan påverka uthyrarens äganderätt till hyresobjektet.

7. Om hyresobjektet vid retur inte är väl rengjort till likvärdigt skick såsom vid mottagande är uthyraren berättigad att vidta nödvändig rengöring på hyresmannens bekostnad. Ersättning för rengöring samt eventuell bortforsling av tvättrester/massor debiteras kunden utöver hyresavgiften med faktiskt kostnad.

8. Uthyraren eller dennes ombud äger rätt att under hyresperioden besiktiga hyresobjektet

9. Uthyraren har rätt att omedelbart häva hyresavtalet och återtaga hyresobjektet därest hyresmannen: a) har lämnat vilseledande uppgifter vid avtalets ingående.

b) Underlåter att i rätt tid erlägga hyra.

c) i strid med punkt 3 avhänder sig hyresobjektet

d) avlider, blir förklarad omyndig, ådrager sig betalningsanmärkningar eller kommer på obestånd.

e) i strid med punkt 7 vägrar uthyraren eller dennes ombud besiktiga egendomen.

F) vanvårdar hyresobjektet eller eljest påtagligt åsidosätter sina åtaganden enligt hyresavtalet.

Vid brott mot någon av ovan nämnda punkter (a-f), skall hyresmannen såsom skadestånd erlägga, förutom förfallna avgifter, summan av icke förfallna avgifter.

10. Intill datum för återlämnat hyresobjekt löper hyra per kalenderdag, med dröjsmålsränta á 8% å oguldet hyresbelopp till dess förfallen hyra erlagts. Betalningsvillkor se hyresbekräftelse.

11. Fakturering sker månatligen. Undantagsvis kan fakturering ske oftare (veckovis) för enskild hyrestagare om denne missköter betalning av förfallna fordringar. Uthyraren äger rätt att utföra sådan ändring utan förbehåll.

12. Hyresmannen står för samtliga transportkostnader. Transportskador uppkomna på grund av hyresmannens otillfredställande handhavande står densamme för.

13. Uthyraren förbehåller sig rätten att utföra ändringar i dessa villkor med 14 dagars förbehåll. I övrigt se hyresbekräftelse.

Kunskapsbank

mustaschkampen

November = Mustaschkampen

November månad är den tid på året när kampen mot prostatacancer uppmärksammas lite extra. Vi på Kojapo vill gärna dra vårt strå till stacken och stödja forskningen om cancer med en önskan om att färre pappor, söner, farfäder, kollegor och vänner dör i ...

Läs mer
 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om vad som händer i VA-branschen