3 min Lästid

Arbetsmiljöarbete – avgörande för säkerheten i schakt och rörgravar

Seth Lundgren

Arbetsmiljöarbetet är en viktig del vid schaktarbete eftersom det säkrar en trygg arbetsplats om det efterlevs. Nedan förklarar vi lite kort hur processen för arbetsmiljöarbetet kan se ut när arbetsplatsen är i och kring schakt. 

Arbetsmiljölagen är den lag som reglerar en säker arbetsmiljö. På Arbetsmiljöverkets hemsida finns den information som du behöver för att få koll på de lagar och regler som omfattar arbetsmiljöarbete rent allmänt, samt vad man specifikt behöver ha koll på när man planerar och genomför arbeten med risk för ras.  

 

Guide: Så ökar du säkerheten i schakt och rörgravar

 

Processen för arbetsmiljöarbetet ser ut så här:

 

 • Få koll på lagar och regler


  Föreskrifterna Systematiskt arbetsmiljöarbete tar upp arbetsgivarens ansvar för att undersöka, riskbedöma, genomföra och följa upp verksamheten ur arbetsmiljösynpunkt.

  I boken Arbetsmiljöregler hittar du en sammanfattning av arbetsmiljöregler som gäller bygg- och anläggningsverksamheten. Här finns utdrag ur arbetsmiljölagen, förordningar, föreskrifter och allmänna råd.

  I Allmänna bestämmelser finns information om vad som gäller kring ansvar, ekonomi, utförande, organisation och tidplan. 

 

 • Ta fram arbetsmiljöplan, arbetsordning och kontrollplan


  Arbetsmiljöplanen tar upp de regler som gäller för byggarbetsplatsen, vilka åtgärder som behövs i förhållande till andra verksamheter. Dessutom beskriver den de särskilda skyddsåtgärder som behövs under byggskedet vid vissa arbeten, för att säkerställa att man uppfyller alla lagkrav och föreskrifter.

  Arbetsordningen beskriver hur arbetet ska genomföras. Denna ska kontrolleras så att den stämmer överens med förutsättningarna och är genomförbar med hänsyn till teknik såväl som arbetsmiljö. Arbetsordningen ska revideras under arbetets gång om förutsättningarna förändras.

  Kontrollplanens syfte är att på ett enkelt och överblickbart sätt kontrollera att de antaganden och förutsättningar man arbetat fram under projekteringsfasen stämmer och att jorden och konstruktionen beter sig som förväntat. I planen ingår också hur konstruktionen påverkar omgivningarna. 

 

 • Utse schaktansvarig


  Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete får schaktningsarbeten endast påbörjas och utföras under ledning av kompetent person. Den schaktansvarige ansvarar för att planera, leda och kontrollera schaktningsarbetena på arbetsplatsen. För att räknas som en kompetent arbetsledare vid schaktarbete behöver man ha kunskap om hur det aktuella arbetet ska utföras säkert.

 

 • Läsa handlingar

  Att läsa bygghandlingarna ger en överblick över de förutsättningar som finns och som påverkar säkerheten. Detta är ett viktigt moment för att skapa sig en helhetsbild över det kommande arbetet. Och för att kunna kommunicera detta till alla som kommer att vistas på arbetsplatsen.

 

 • Ta fram arbetsmetod, arbetsberedning och håll startmöte


  Arbetsledare, schaktansvarig och andra berörda ska planera för vilka arbetsmetoder man ska använda sig av för att genomföra arbetet säkert. Detta ska beskrivas i detalj och sedan följas upp dagligen. Arbetsberedningen tar arbetslaget och arbetsledningen gemensamt fram vid ett arbetsberedningsmöte.

  Därefter hålls ett startmöte tillsammans med alla som ska arbeta i och vid schaktet. Vid startmötet informerar och diskuterar man vad som står i arbetsberedning och bestämmer ansvarsfördelning. Man går igenom hur man ska minimera de risker som finns, meddelar att säkerheten är allas gemensamma ansvar och att det finns möjlighet att avbryta arbetet om det kan medföra fara. Man tittar också på innehållet i och hur kontrollplanen ska användas. 

 

 • Utförande av arbetet enligt plan


  Under arbetets gång är det allas ansvar att följa arbetsberedningen, upplysa om säkerhetsrisker och avbryta arbetet om man ser faror. 

 

 • Daglig kontroll

  Med kontrollplanen genomför man dagligen kontroller av arbetsplatsen. Om man noterar avvikelser ska man följa instruktionerna som framgår av kontrollplanen. 

 

Vi hoppas att vår artikel kan hjälpa dig i ditt arbete med säkerheten i schakt och rörgravar.

New call-to-action

Dela inlägget

 

Prenumenera på denna blogg!