Avtalsvillkor

Avtalsvillkor och integritetspolicy för personuppgifter

Vi på Kojapo AB har kundnöjdheten i fokus i allt vi gör och vi strävar alltid efter att bygga långvariga relationer med våra kunder och de som arbetar på dessa företag.

Vi samlar in personuppgifter för att på bästa sätt kunna anpassa tjänsterna till varje individs behov och önskemål, samt för att i övrigt uppfylla lagstiftarens och/eller beställarens krav.

Vi är måna om att skydda din personliga integritet och behandlar information och personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss och syftet med denna policy är att förklara hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Policyn ligger i linje med den nya dataskyddsförordningen GDPR.

 

VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgiftsansvariga är vi på Kojapo AB. Behandling av uppgifterna kan ske av oss eller av någon av våra samarbetspartners.

 

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in och lagrar följande information:

Företagsnamn, företagsadress, organisationsnummer, momsregistreringsnummer, faktureringsadress samt leveransadress.

För och efternamn på företagets kontaktperson, titel, e-postadress och telefonnummer.

Detta gör vi för att kunna hantera offerter, förfrågningar, order och leveranser, säljstatistik m.m.

Vi behandlar även information ni angett i formulär på hemsidan, i marknadssyfte med nyhetsbrev, deltagande i mässor, utbildning samt historik över er samverkan med oss.

  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra åtaganden enligt avtal.
  • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser vi är bundna av.
  • Behandlingen är nödvändig för lagliga ändamål som rör våra eller tredje parts berättigade intressen och sådan behandling inte är att anse som skadlig.
  • Du har lämnat ditt samtycke till sådan behandling.

Personuppgifterna sparas så länge som krävs för att uppfylla ovanstående ändamål, eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Personuppgifter som inte längre behövs raderas på regelbunden basis.

 

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Begär du detta mer än en gång per kalenderår tar vi en administrativ avgift för att lämna ut uppgifterna.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade, ändrade eller raderade. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke till de uppgifter som inte omfattas av lagkrav.

Vi får inte heller radera uppgifter där det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis till följd av bokföringsregler eller uppgifter som behövs för att Kojapo AB ska kunna fullgöra sina åtaganden mot kunder och anställda.

Vill du få ut dina uppgifter kan du kontakta oss på adress längst ner på detta dokument.

 

OM COOKIES

En cookie, kaka, är en datafil som en webbplats begär att få spara i din dator. Cookies används för att ge dig tillgång till olika funktioner och tjänster, samt för att förbättra din upplevelse av webbplatsen.

Om du inte accepterar cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Väljer du att neka eller radera cookies från företagsnamnets webbplatser så kan det påverka din upplevelse av webbplatsen och medföra att vissa funktioner inte fungerar som de ska.

 

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till kundkontaktuppgifter. Vi har SSL kryptering på hemsidan så att du som kund kan känna dig säker.

I vår organisation är det endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla vårt åtagande gentemot dig som kund som har tillgång till dem.

 

UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Kojapo AB lämnar endast ut uppgifter till tredje part när så krävs för att kunna tillhandahålla våra tjänster eller för att fullgöra våra åtaganden mot exempelvis myndigheter i offentlig sektor.

Härutöver kan dina personuppgifter även komma att lämnas ut till Kojapo AB´s leverantörer av IT-tjänster. Det innebär att dina personuppgifter kan komma att skickas utanför EU/EES-området.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut i det fall det följer av lag, förordning eller av domstols- eller myndighetsbeslut.

Vi på Kojapo AB följer alltid de Svenska lagar och regler som gäller och hänvisar till detta dokument som avtalsvillkor.

Om du vill ha ut sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till Kojapo AB.

Begäran om registerutdrag arkiveras av Kojapo AB. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas och vi kommer också informera dig hur lång tid vi behöver för att besvara din begäran.

Ditt registerutdrag kommer vi skicka till din folkbokföringsadress eller till den e-postadress du lämnat i samband med behandlingens start.

 

KONTAKT

Frågor angående Avtalsvillkor eller policy kan skickas till företagen via mejl eller post.

Begäran om utdrag eller ändring av personuppgifter ska ske via post:

Kojapo AB

Smärgelvägen 17

142 50 Skogås

Glöm inte att bifoga en vidimerad kopia av din (och ditt eventuella ombuds) giltiga ID-handlingar för att styrka din identitet, utan detta kommer vi inte att kunna besvara din begäran.

 

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR

1. Hyresperioden räknas från och med leveransdagen/avhämtningsdagen.

2. Objektet är uthyrarens egendom och hyresmannen förvärvar ej på grund av detta avtal äganderätten därtill.

3. Hyresmannen får icke pantsätta, låna ut, överlåta eller på annat sätt avhända sig egendomen.

4. Det åligger hyresmannen att försäkra hyresobjektet. Hyresmannen överlåter härmed att uthyraren all rätt till från försäkringsbolag utgående skadeersättning.

5. Hyresmannen svarar oavsett egen eller annans vårdslöshet för skada på egendomen utöver vad är att hänföra till normal förslitning. Motsvarande skall gälla vid förlust av egendom.

6. Hyresmannen skall genast underrätta uthyraren om uppkommen skada på hyresobjektet, om eventuella driftstörningar och om varje omständighet (t.ex. stöld eller utmätning) som kan påverka uthyrarens äganderätt till hyresobjektet.

7. Om hyresobjektet vid retur inte är väl rengjort till likvärdigt skick såsom vid mottagande är uthyraren berättigad att vidta nödvändig rengöring på hyresmannens bekostnad. Ersättning för rengöring samt eventuell bortforsling av tvättrester/massor debiteras kunden utöver hyresavgiften med faktiskt kostnad.

8. Uthyraren eller dennes ombud äger rätt att under hyresperioden besiktiga hyresobjektet

9. Uthyraren har rätt att omedelbart häva hyresavtalet och återtaga hyresobjektet därest hyresmannen:
a) har lämnat vilseledande uppgifter vid avtalets ingående.
b) Underlåter att i rätt tid erlägga hyra.
c) i strid med punkt 3 avhänder sig hyresobjektet
d) avlider, blir förklarad omyndig, ådrager sig betalningsanmärkningar eller kommer på obestånd.
e) i strid med punkt 7 vägrar uthyraren eller dennes ombud besiktiga egendomen.
F) vanvårdar hyresobjektet eller eljest påtagligt åsidosätter sina åtaganden enligt hyresavtalet.
Vid brott mot någon av ovan nämnda punkter (a-f), skall hyresmannen såsom skadestånd erlägga, förutom förfallna avgifter, summan av icke förfallna avgifter.

10. Intill datum för återlämnat hyresobjekt löper hyra per kalenderdag, med dröjsmålsränta á 10% å oguldet hyresbelopp till dess förfallen hyra erlagts. Betalningsvillkor se hyresbekräftelse.

11. Fakturering sker månatligen. Undantagsvis kan fakturering ske oftare (veckovis) för enskild hyrestagare om denne missköter betalning av förfallna fordringar. Uthyraren äger rätt att utföra sådan ändring utan förbehåll.

12. Hyresmannen står för samtliga transportkostnader. Transportskador uppkomna på grund av hyresmannens otillfredställande handhavande står densamme för.

13. Uthyraren förbehåller sig rätten att utföra ändringar i dessa villkor med 14 dagars förbehåll.

I övrigt se hyresbekräftelse

Kunskapsbank

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om vad som händer i VA-branschen