4 min Lästid

3 tips för ökad säkerhet i schakt och rörgravar

Seth Lundgren

Att arbeta i och kring schakt och rörgravar är tyvärr förenat med stora risker. Att öka säkerheten för alla som arbetar på fältet, är i de flesta fall ett arbete som ständigt pågår. Och det är av största vikt – för fortfarande skadas och omkommer människor i svenska schakt. Ett fungerande säkerhetsarbete är alltså bokstavligen en fråga om liv och död.

För att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för en trygg arbetsmiljö krävs att man som ansvarig, men även som medarbetare, har gedigen kunskap om vilka risker som finns, och vad man ska göra för att eliminera dessa. 

- Få råd och tips på hur du förbättrar ditt säkerhetsarbete i vår guide. Som du kan hitta här - 


Vi har därför sammanställt några allmänna råd och tips kring vad du och dina medarbetare bör ha koll på, samt vad ni kan göra för att öka säkerheten för alla som arbetar i och kring schakt och rörgravar.  1. Få koll på riskfaktorerna


  Vårt första råd är att skaffa en överblick över det arbete som ska ske, och vilka risker varje moment innebär. Genom att noggrant granska och analysera det kommande arbetet i relation till de kända riskfaktorerna kopplade till naturlagar, omkringliggande faktorer i miljön samt branschens samlade erfarenhet, skapar du en bra första grund att stå på när du ska planera för säkerhetsarbetet.

  Det är viktigt att komma ihåg att arbetsgivarens ansvar alltid ligger till grund för att säkerhetsarbetet på arbetsplatsen planeras, efterlevs och följs upp. När medarbetarnas arbetsplats är schakt och rörgravar, ställer det förstås andra krav på säkerheten jämfört med många andra arbetsplatser.

  Att man som arbetsgivare är ansvarig betyder inte att man måste genomföra allt arbete själv. Däremot är det viktigt att ha koll på risker, lagar och regler samt vilka åtgärder som finns att vidta, för att kunna planera för, genomföra och delegera säkerhetsarbetet.

  Kom ihåg att några delar av säkerhetsarbetet ska vara på plats redan innan arbetsplatsen är etablerad. Dessutom förarbetet viktigt för att kunna förmedla de kända riskerna till medarbetare, leverantörer och andra som kommer att vistas i eller nära arbetsplatsen vid startmötet, som sker innan arbetet påbörjas.

  Vanliga risker som kan leda till olyckor i schakt och rörgravar


  - Bristfällig kunskap och slarv gällande rutiner, processer och arbetsmetoder
  - Avsaknad av, eller felaktig användning av säkerhetsutrustning
  - Felaktiga dimensioner på schaktet
  - Underskattade risker gällande jordens sammansättning och hållfasthet
  - Dålig kunskap kring hur det egna arbetet påverkar säkerheten
  - Bristande kunskap gällande faktorer som påverkar jordens hållfasthet

 2. Skapa en bra kultur


  De allra främsta riskerna rörande säkerheten är som sagt slarv och okunskap. Genom att följa alla de metoder, processer, lagar och regler som finns så minimeras riskerna enormt. För att främja att dessa rutiner efterlevs krävs en bra kultur i arbetslaget. Att främja en kultur som premierar säkerhetstänk säkerställer att alla på arbetsplatsen ser sig själva som en viktig del i säkerhetsarbetet och faktiskt vågar upplysa om felaktigheter eller faror.

  Gamla attityder är en riskfaktor som kan bidra till osäkerhet inom gruppen. Detta kan i sin tur leda till att man inte vågar ta upp problem eller risker, av rädsla för att vara till besvär. Dessutom kan en övertro gällande kompetens leda till att man slarvar, eller att den allmänna uppfattningen om säkerhetsarbetet blir att “det tar onödig tid och kostar pengar”.

  Att som ansvarig hela tiden påminna medarbetarna om att säkerheten går först, och att främja en riskmedvetenhet i arbetet är viktigt. För även om du som ansvarig vet vad som gäller, så krävs det också att alla på fältet är medvetna om vilka risker som finns, samt att de vet att de kan och ska bidra till en tryggare arbetsmiljö.

 3. Säkra kompetens och kvalitet


  >Problem som felaktigt utförda arbeten, fordon som kör för nära schaktkanter eller felmonterade stödkonstruktioner kan orsaka stora risker. Att ha koll på vilka moment som ska genomföras, att kompetensen för arbetet finns, och att eventuella leverantörer har den kunskap och levererar den kvalitet som krävs är viktigt.

  Tänk på att en falsk trygghet kan infinna sig om man genomför säkerhetsåtgärder – som exempelvis användandet av stödkonstruktion – som man inte fullt ut har koll på. Ett felaktigt användande, som felmontering, feldimensionering eller bristande kvalitet på produkterna kan även det medföra risker. Vid valet av leverantör och montör är det därför av största vikt att göra en kontroll för att säkerställa kvalitet och kompetens.
  Det är dessutom viktigt att komma ihåg att en byggarbetsplats ofta är en arbetsplats där ett flertal olika yrkeskategorier och arbetslag möts. Därför krävs det även ett omtag kring detta för att säkerställa att alla vet hur de egna arbetsuppgifterna påverkar säkerheten för alla andra.

Vi hoppas att vår artikel kan hjälpa dig i ditt arbete med säkerheten i schakt och rörgravar. Om du vill läsa mer om detta hittar du ett mer utförligt material här:

New call-to-action

 

Om Kojapo

Sedan 1979 säljer och hyr vi ut ett brett sortiment kvalitets- och säkerhetsprodukter som underlättar arbetet och framförallt minskar säkerhetsriskerna för alla de fackmän som arbetar i och kring schakter, brunnar samt avlopps- och vattenreningsverk. 

Våra produkter förebygger belastningsskador, akuta skador och till och med dödsfall som kan ske när säkerhetsrutiner vid schaktning och släntning brister. Dessutom bidrar våra produkter och metoder till kostnadseffektivitet och miljömässig hållbarhet.

Dela inlägget

 

Prenumenera på denna blogg!